Các môn học liên quan đến Khoa Ngoại ngữ

Hình ảnh khóa học Hanyu Shuiping Kaoshi 3
Khoa Ngoại ngữ

新汉语水平考试

HSK(三级)ĐỀ THI HSK 3

 Thông tin chung về đề thi

一、HSK(三级)分三部分:

1. 听力(40题,约35分钟)

2. 阅读(30题,30分钟)

3. 书写(10题,15分钟)

二、听力结束后,有5分钟填写答题卡

三、全部考试约90分钟(含考生填写个人信息时间5分钟)